Site Announcements

National Careers Week 2022

by Miriam Jones -

March 7th - 12th this year is National Careers Week! Why not take this opportunity to consider your career options?

Take a look at Careers Wales' website to learn more about certain career paths e.g., or take a look at Connectr - an online mentoring resource that develops and encourages careers in certain fields

Already on the STEM Gogledd project? Remember to fill in your STEM Gogledd plan with your Mentor! Want to learn more? Send us an email on stemgogledd@gwynedd.llyw.cymru

Doing something to celebrate the week? We want to see what you've been doing! Tag us on social media - use @SGogledd or include our hashtag #STEMGogledd


Inspiring Young Women in STEM

by Miriam Jones -

The months of February and March celebrate the importance of Women in STEM. This March, we will be launching a new section on our Hwb, 'Women in STEM' - the section will be made available on the 8th March, to co-incide with International Women's Day. Here you'll find more information on our work to promote women in STEM, and use of resources and tools to help inpsire young people.Pecyn cymorth cyfathrebu'r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd - Healthcare Science Programme communications toolkit

by Miriam Jones -

Mae pecyn cymorth cyfathrebu’r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd wedi’i ddatblygu i helpu i adeiladu diwylliant ‘un sefydliad’ yn fewnol, tra’n cyfathrebu’n allanol wir ehangder gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Mae'r pecyn cymorth wedi'i ddwyn ynghyd diolch i ymdrechion carfan eang o unigolion a'i nod yw tynnu sylw at y cyfleoedd cyffrous sydd ym maes gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy!The Healthcare Science Programme communication toolkit has been developed to help build a 'one organisation' culture internally, while communicating externally the true breadth of healthcare science in Wales. The toolkit has been brought together thanks to the efforts of a wide range of individuals and aims to highlight the exciting opportunities in healthcare science in Wales. Click here to learn more!

Podlediad Technocamps | Technocamps Podcast

by Miriam Jones -

NEW PODCAST FROM TECHNOCAMPS

"Yn cyflwyno... Technotalks: Podledliad Technocamps!

Rydyn ni wedi lansio podlediad newydd, sy'n bwriadu difyrru a hysbysu pobl ifanc am y gyrfaoedd sydd ar gael iddynt yn y sectorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Bob wythnos, bydd pobl ysbrydoledig mewn gyrfaoedd STEM yn trafod beth mae eu swydd yn ei gynnwys, eu llwybrau gyrfa a'r dechnoleg newydd gyffrous yn eu maes.

Mae ein Cydlynydd Rhanbarthol ar gyfer ein Canolfan USW, Laura Roberts, yn cynnal y podlediad, gan gyfweld â gwesteion o bob rhan o Gymru a thu hwnt am eu rolau mewn STEM, sy'n golygu y gallwch chi wrando yn eich amser eich hun.

Nod y podlediad yw cyrraedd merched 11-18 oed yng Nghymru, ond mae'r sioe ar gael i gynulleidfa lawer ehangach ar Spotify a Soundcloud. Mae episodau'n cael eu rhyddhau bob wythnos yn ystod y tymor ysgol ac mae'n nhw tua hanner awr o hyd.

Gwrandewch nawr fel dosbarth neu unigolion! Introducing... Technotalks: The Technocamps Podcast!

We have launched a new podcast for 11-18 year olds that aims to entertain and inform young people about the careers available to them in the Science, Technology, Engineering and Maths sectors. Each week, inspiring people in STEM careers discuss what their job involves, their career path and the exciting new technology in their field.

Laura Roberts, our USW Regional Coordinator, hosts the podcast, interviewing guests from around Wales and beyond about their roles in STEM, which means you can now get insightful advice on-the-go so you can listen freely in your own time.

The podcast aims to reach 11-18 year old girls in Wales, but the show is available to a much wider audience through all major streaming platforms including Spotify and Soundcloud. Episodes are released weekly during term times and each episode is around half an hour in length.

Listen now as a class or individuals!"

Older topics...