Newyddion Safle

Wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol 2022

gan Miriam Jones -

Mae Mawrth 7ed i'r 12eg o Fawrth yn Wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol - pa gyfle gwell i ddechrau meddwl am eich trywydd gyrfa?

Cymerwch olwg ar wefan Gyrfa Cymru i ddysgu mwy am gyfleoedd a chyrsiau STEM e.e., neu ymwelwch a gwefan Connectr - adnodd mentora ar-lein sy'n hybu gyrfaoedd mewn meysydd amrywiol?

Wyt ti'n rhan o brosiect STEM Gogledd yn barod? Cofia lenwi dy Gynllun STEM Gogledd gyda dy Fentor STEM! Eisiau cysylltu i wybod mwy? Gyrrwch ebost at stemgogledd@gwynedd.llyw.cymru

Gwneud rhywbeth arbennig i nodi'r Wythnos? Rydym eisiau gweld beth rydych yn gwneud! Tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol - defnyddiwch @SGogledd neu nodwch hashnod #STEMGogledd


Ysbrydoli Merched Ifanc ym myd STEM

gan Miriam Jones -

Fel y gwyddoch, mae mis Chwefror a Mawrth yn fisoedd sy'n dathlu Merched mewn meysydd STEM. Eleni rydym yn lansio adran newydd i'r Hwb, sef 'Merched mewn STEM' - bydd yn lansio ar yr 8fed o Fawrth, Diwrnod Rhyngwladol Merched. Yma cewch ddysgu am ein gwaith i hyrwyddo merched mewn STEM, a chael defnydd o adnoddau a gwybodaeth i helpu ysbrydoli disgyblion ifanc.Pecyn cymorth cyfathrebu'r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd - Healthcare Science Programme communications toolkit

gan Miriam Jones -

Mae pecyn cymorth cyfathrebu’r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd wedi’i ddatblygu i helpu i adeiladu diwylliant ‘un sefydliad’ yn fewnol, tra’n cyfathrebu’n allanol wir ehangder gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Mae'r pecyn cymorth wedi'i ddwyn ynghyd diolch i ymdrechion carfan eang o unigolion a'i nod yw tynnu sylw at y cyfleoedd cyffrous sydd ym maes gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy!The Healthcare Science Programme communication toolkit has been developed to help build a 'one organisation' culture internally, while communicating externally the true breadth of healthcare science in Wales. The toolkit has been brought together thanks to the efforts of a wide range of individuals and aims to highlight the exciting opportunities in healthcare science in Wales. Click here to learn more!

Podlediad Technocamps | Technocamps Podcast

gan Miriam Jones -

PODLEDIAD NEWYDD GAN TECHNOCAMPS

"Yn cyflwyno... Technotalks: Podledliad Technocamps!

Rydyn ni wedi lansio podlediad newydd, sy'n bwriadu difyrru a hysbysu pobl ifanc am y gyrfaoedd sydd ar gael iddynt yn y sectorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Bob wythnos, bydd pobl ysbrydoledig mewn gyrfaoedd STEM yn trafod beth mae eu swydd yn ei gynnwys, eu llwybrau gyrfa a'r dechnoleg newydd gyffrous yn eu maes.

Mae ein Cydlynydd Rhanbarthol ar gyfer ein Canolfan USW, Laura Roberts, yn cynnal y podlediad, gan gyfweld â gwesteion o bob rhan o Gymru a thu hwnt am eu rolau mewn STEM, sy'n golygu y gallwch chi wrando yn eich amser eich hun.

Nod y podlediad yw cyrraedd merched 11-18 oed yng Nghymru, ond mae'r sioe ar gael i gynulleidfa lawer ehangach ar Spotify a Soundcloud. Mae episodau'n cael eu rhyddhau bob wythnos yn ystod y tymor ysgol ac mae'n nhw tua hanner awr o hyd.

Gwrandewch nawr fel dosbarth neu unigolion! Introducing... Technotalks: The Technocamps Podcast!

We have launched a new podcast for 11-18 year olds that aims to entertain and inform young people about the careers available to them in the Science, Technology, Engineering and Maths sectors. Each week, inspiring people in STEM careers discuss what their job involves, their career path and the exciting new technology in their field.

Laura Roberts, our USW Regional Coordinator, hosts the podcast, interviewing guests from around Wales and beyond about their roles in STEM, which means you can now get insightful advice on-the-go so you can listen freely in your own time.

The podcast aims to reach 11-18 year old girls in Wales, but the show is available to a much wider audience through all major streaming platforms including Spotify and Soundcloud. Episodes are released weekly during term times and each episode is around half an hour in length.

Listen now as a class or individuals!"

Pynciau hŷn...